TF BANK GRUPAS PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

TF Bank Grupa (TF Bank) Jūsu personas datu apstrādē ir uzskatāms par “pārzini”, kas nozīmē, ka TF Bank nosaka Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. TF Bank ir uzņēmusies saistības aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu.

TF Bank ar šo Paziņojumu par privātumu vēlas sniegt Jums papildus informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus un aizsargājam Jūsu pamatotās intereses aizsargāt Jūsu personas datus un Jūsu tiesības. Šis Paziņojums par privātumu papildina līgumu par pakalpojumiem noteikumus.

Personas datu apstrādi TF Bank ietvaros regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR, Regula (ES) 2016/679, turpmāk tekstā – Regula).

TF Bank sniedz finanšu pakalpojumus ar saistīto kompāniju, meitas sabiedrību un filiāļu starpniecību Zviedrijā, Norvēģijā (BB Bank ASA), Igaunijā, Dānijā, Latvijā, Polijā, Vācijā un Somijā. Regula attiecas uz visām EEZ/ES valstīm; TF Bank mērķis ar šo Privātuma paziņojumu ir nodrošināt informāciju par personas datu apstrādi visās valstīs, kurās darbojas TF Bank.

Ar personas datiem TF Bank saprot “jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”)”, sk. Regulas 4 (1) pantu. Ar vārdu “klients” šī dokumenta kontekstā tiek apzīmēts datu subjekts, kurš ir stājies vai plāno stāties darījuma attiecībās ar TF Bank.

TF Bank apstrādā personu identificējošus datus, tādus kā personas kods, adrese, pilsonība, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personu apliecinošu dokumenta (pases, personas apliecības) kopija, elektroniskā paraksta kopija, utt.

TF Bank apstrādā personas datus, kas ietver finanšu informāciju un planoto darījuma attiecību raksturu.

TF Bank apstrādā personas datus, kas saņemti klienta attiecību laikā, tai skaitā, izmaiņas līgumos, maksājumi, transakcijas, transakciju vēsture, utt.

TF Bank apstrādā arī tādu datu subjektu personas datus, kas pieteikušies TF Bank produktiem vai pakalpojumiem, bet nav stājušies klienta attiecībās ar TF Bank.

TF Bank apstrādā personas datus

a) mūsu produktu mārketinga mērķiem;

b) kad apstrāde nepieciešana līguma izpildei;

c) kad apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, krāpšanas novēršanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu līdzekļu legalizācijas novēršanu, finanšu pārskatu un nodokļu atskaišu sagatavošanu;

d) iekšējiem mērķiem, piemēram, tirgus un klientu analīzei, biznesa un procesu attīstībai, riska pārvaldībai un statistikai, lai uzlabotu TF Bank produktus, pakalpojumus un saziņu ar klientiem;

e) lai aprēķinātu kredītriska kapitāla prasības.

Atsevišķos gadījumos TF Bank veic automātisku lēmumu pieņemšanu un tā saukto profilēšanu. Tā piemēram, lai nodrošinātu līguma izpildi, TF Bank automātiski pieņem lēmumus par aizdevumu pieteikumiem. Profilēšanu izmanto klientu analīzei, metožu izstrādei, mārketingam, automatizētiem lēmumiem un transakciju monitoringam krāpšanas novēršanas mērķiem. Profilēšanas tiesiskais pamats ir TF Bank likumīgās intereses, tiesiskie pienākumi vai līgumu izpilde. TF Bank izmanto profilēšanu, lai uzlabotu izpratni par saviem klientiem ar mērķi sniegt Jums pakalpojumus un informāciju, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām un interesēm, kā arī, lai izpildītu savus tiesiskos pienākumus.

TF Bank iegūst personas datus no sekojošiem avotiem:

 • dati, ko Jūs esat iesniedzis TF Bank
 • citas TF Bank grupas sabiedrības
 • TF Bank partneri e-komercijas jomā
 • informācijas pakalpojumu sniedzēji, piemēram, privātas un publiskas datu bāzes
 • kredītu brokeri
 • kredītinformācijas biroji

TF Bank ir izveidojusi stabilu augstas kvalitātes informācijas drošības politiku un procedūras. TF bank izmanto tādus drošības pasākumus kā SSL, rezerves kopijas, ugunsmūrus, utt.

TF Bank vienmēr pieprasa, lai personas datu apstrādē iesaistītās personas, parakstot līgumu, apņemas ievērot konfidencialitāti un stingras informācijas drošības prasības.

TF Bank var ierakstīt telefonsarunas, saglabāt e-pasta saraksti vai citādi dokumentēt Jūsu sadarbību ar mums.

TF Bank pienākums ir nodrošināt, ka personas dati, ko mēs apstrādājam ir precīzi, pilnīgi un aktuāli. TF Bank uzglabās Jūsu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai realizētu šajā paziņojumā norādītos mērķus, ja vien likumdošana neprasa vai neatļauj ilgāku personas datu glabāšanu.

Jūsu personas datus sargā bankas noslēpums, kas nozīmē, ka TF Bank nedrīkst izpaust jebkādus personas datus neautorizētām personām.

Gadījumos, kad to pieļauj bankas noslēpums, TF Bank nodod noteiktus personas datus citiem saņēmējiem.

Personas dati var tikt izpausti vai nodoti trešajām pusēm, kuras pilnvarotas rīkoties mūsu vārdā kā mūsu personas datu apstrādātāji noteiktiem mērķiem.

Personas dati var tikt izpausti un nodoti sekojošām pusēm:

 • citām TF Bank grupas sabiedrībām un partneriem
 • mārketinga partneriem
 • maksājumu saņēmējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem
 • informācijas pakalpojumu sniedzējiem
 • informācijas sistēmu piegādātājiem

TF Bank izpauž datus arī trešajām pusēm, kuras ir neatkarīgi kontrolieri, tādām kā piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, brokeriem, citām bankam un valsts pārvaldes iestādēm saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei mārketinga mērķiem.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem un, ja tiek izpildīti noteikti priekšnosacījumi, tiesības uz Jūsu personas labošanu vai dzēšanu.

Jums ir tiesības uz savu personas datu pārnešanu, kas ir cieši saistīta ar tiesībām uz piekļuvi, bet atšķiras no tām vairākos aspektos; tiesības uz datu pārnešanu ļauj Jums saņemt personas datus, ko esat sniedzis TF Bank, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un nodot šos datus citam personas datu pārzinim.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi tieši TF Bank (sk. kontaktinformāciju 8.sadaļā).

Ja esat neapmierināts ar TF Bank sniegto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbilstošajam regulatoram. Galveno iestādi, TF Bank, uzraugošajai institūcijai ir pilnvaras rīkoties kā vadošajai uzraugošajai institūcijai pārrobežu datu apstrādē, ko veic TF Bank. TF Bank vadošā uzraugošā iestāde ir Zviedrijas Personas datu aizsardzības iestādei Datainspektionen

Datainspektionen kontaktinformācija:

mājas lapa:      www.datainspektionen.se

tālrunis:           +46 8 657 61 00

e-pasts:            datainspektionen@datainspektionen.se

Ja vēlaties izmantot 7.punktā minētās Jūsu tiesības vai Jums ir jautājumi par šo Paziņojumu par privātumu vai vēlaties iesniegt pretenziju, Jūs varat ar mums sazināties sekojoši:

Pasta adrese: TF Bank AB, Box 947, 501 10 Borås, Sweden

Tālrunis:        +46 33 722 35 20

E-pasts:         dpo@tfbank.se

TF Bank var mainīt šo Paziņojumu par privātumu. Šī Paziņojuma aktuālā versija vienmēr pieejama mūsu mājas lapā www.tfbank.lv.

Paziņojums par privātumu pdf formātā