PRIVĀTUMA POLITIKA

TF BANK PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no 2021.gada 1.septembra

1. TF Bank – TF Bank AB, reģistrācijas Nr. 556158-1041 (Zviedrija), t.sk. TF Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 50203334311.

2. Grupa – TF Bank saistītie uzņēmumi, meitas sabiedrības un filiāles Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā.

3. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, t.sk. Klients.

4. Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

5. Klients – fiziska persona (Datu subjekts), kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus TF Bank sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

6. Pārrobežu apstrāde – šī paziņojuma ietvaros, personas datu apstrāde, kas notiek saistībā ar darbībām, kuras Eiropas Savienībā veic pārziņa vai apstrādātāja uzņēmējdarbības vietās vairāk nekā vienā dalībvalstī, ja pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī.

7. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz Datu subjektu.

8. Profilēšana – jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, piemēram, maksātspējas vērtēšana.

9. TF Bank tīmekļa vietne – https://www.tfbank.lv/.

10. Privātuma politikas mērķis ir sniegt Datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

11. Privātuma politika tiek piemērota, ja Datu subjekts izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistīts ar kādu no TF Bank sniegtajiem pakalpojumiem vai Datu subjekts ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par TF Bank vai TF Bank sniegtajiem pakalpojumiem.

12. Personas datu apstrādes pārzinis ir TF Bank, e-pasts: dpo@tfbank.se, info@tfbank.lv; tālruņa numurs: +371 66 090 800.

13. Šo kontaktinformāciju Jūs varat izmantot, lai uzdotu jautājumu par personas datu apstrādi vai saskaņā ar šīs Privātuma politikas 41. punktu iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.

14. Personas dati var tikt vākti no Datu subjekta, no Datu subjekta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras TF Bank lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

14.1. identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piem., pases kopija, ID karte);

14.2. kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

14.3. ģimenes dati, piemēram, ziņas par Datu subjekta ģimeni, mantiniekiem un citām saistītajām personām;

14.4. dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, dati, ko Datu subjekts ir iesniedzis vai saņēmis no publiskajiem reģistriem vai veicot trešo pušu darījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā;

14.5. profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera;

14.6. finanšu dati, piemēram, norēķinu konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības;

14.7. dati par turības izcelsmi, piemēram, dati par Datu subjekta darījumu partneriem un saimniecisko darbību;

14.8. dati par uzticamību un izpēti, piemēram, dati par norēķinu paradumiem, TF Bank vai trešajām pusēm radītie kaitējumi vai zaudējumi, dati, kas TF Bank ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu, tai skaitā sadarbības mērķi un to, vai Datu subjekts ir politiski nozīmīga persona;

14.9. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistībām (to atlikumiem);

14.10. dati par Datu subjekta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību;

14.11. saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts sazinās ar TF Bank telefoniski, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Datu subjektam apmeklējot TF Bank tīmekļa vietnes vai sazinoties citos TF Bank kanālos;

14.12. ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas;

14.13. dati par paradumiem, patikām un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, klienta apmierinātība;

14.14. dati par piedalīšanos spēlēs un akcijās, piemēram, iegūtie punkti, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas.

15. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

15.1. fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod TF Bank jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

15.2. TF Bank apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

15.3. TF Bank uzturēto tīmekļa vietņu apmeklētājiem.

16. TF Bank rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā piemērojamajiem tiesību aktiem, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

17. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (TF Bank tīmekļa vietnē, papīra formātā vai pa tālruni) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

18. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu TF Bank.

19. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai, pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu, piemēram, darījumu, ar Datu subjektu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Datu subjekta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu.

20. Kredītspējas un riska novērtējumu veikšanai – lai veiktu iekšējos kredītspējas un riska novērtējumus ar mērķi noteikt, uz kādiem nosacījumiem Datu subjektam iespējams piedāvāt TF Bank sniegtos pakalpojumus; lai pārvaldītu Datu subjekta kredītsaistības un izpildītu piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar kredītspējas un riska novērtējumiem, sniedzot kreditēšanas pakalpojumus, riska ierobežošanu, TF Bank iekšējiem aprēķiniem un analīzēm, pamatojoties uz: līguma izpildi vai – lai pēc Datu subjekta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai – lai izpildītu juridisku pienākumu, vai TF Bank leģitīmajās interesēs nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību.

21. Datu subjekta un/vai TF Bank interešu aizsardzībai – lai aizsargātu Datu subjekta un/vai TF Bank intereses un pārzinātu TF Bank sniegto pakalpojumu kvalitāti un lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem un citai komerciālai komunikācijai (sarunu ieraksti), balstoties uz: līguma izpildi vai – lai pēc Datu subjekta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Datu subjekta piekrišanu, vai TF Bank leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu TF Bank pakalpojumu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Lai garantētu TF Bank un/vai Datu subjekta drošību, aizsargātu Datu subjekta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību un citas TF Bank un Datu subjekta tiesības (vizuālie un/vai audioieraksti), pamatojoties uz TF Bank leģitīmajām interesēm aizsargāt Datu subjektus, darbiniekus, apmeklētājus un TF Bank aktīvus.

22. Papildu pakalpojumu sniegšanai, Klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai – lai Klientam piedāvātu TF Bank vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru pakalpojumus, tai skaitā sniegtu personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai TF Bank leģitīmajām interesēm piedāvāt papildu pakalpojumus. Lai veiktu Klientu aptaujas, tirgus analīzes, apkopotu statistiku; organizētu spēles un akcijas Klientiem, pamatojoties uz TF Bank leģitīmajām interesēm pilnveidot TF Bank pakalpojumus, uzlabot Klienta pakalpojumu lietošanas pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus.

23. Juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei – lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus un starptautiskos līgumus, piemēram, saistībā ar atbildīgas kreditēšanas principu īstenošanu, Klientu izpēti, Klienta darbības pārzināšanu un sniegtu ziņas par tiem kompetentajām iestādēm, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un ziņotu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma vai proliferācijas finansēšanu, ja Klients ir pakļauts finanšu sankcijām, kā arī lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz līguma izpildi vai lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanai vai, lai izpildītu juridisku pienākumu vai TF Bank leģitīmajās interesēs nodrošinātu pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

24. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai – lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties uz līguma izpildi vai lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai TF Bank leģitīmajās interesēs kontrolētu TF Bank piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību. Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu TF Bank pakalpojumus, piemēram, pāraudot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz TF Bank leģitīmajām interesēm pilnveidotu tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

25. Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai – lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai – lai izpildītu juridisku pienākumu, vai TF Bank leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības.

26. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus TF Bank.​

27. TF Bank apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

27.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

27.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu TF Bank saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

27.3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;

27.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no TF Bank un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai normatīvajiem aktiem izrietošas TF Bank leģitīmās (likumīgās) intereses.

28. TF Bank likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

28.1. veikt komercdarbību;

28.2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

28.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

28.4. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);

28.5. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot TF Bank un tīmekļa vietnē;

28.6. analizēt TF Bank tīmekļa vietņu darbību, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;

28.7. veikt darbības Klientu noturēšanai;

28.8. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

28.9. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

28.10. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem;

28.11. novērst krāpniecību;

28.12. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

28.13. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

28.14. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

28.15. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

28.16. administrēt maksājumus;

28.17. administrēt kavētus un neveiktus maksājumus;

28.18. vērsties valsts pārvaldes un tiesību aizsardzības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

28.19. informēt sabiedrību par savu darbību.

29. TF Bank apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un TF Bank saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

30. TF Bank attiecībā uz Klientu veic Profilēšanu (automatizētu lēmumu pieņemšanu), piemēram, lai nodrošinātu līguma izpildi, TF Bank automātiski pieņem lēmumus par aizdevumu pieteikumiem. Profilēšanu izmanto klientu analīzei, metožu izstrādei, mārketingam, automatizētiem lēmumiem, transakciju monitoringam un krāpšanas novēršanas mērķiem. Profilēšanas tiesiskais pamats ir TF Bank likumīgās (leģitīmās) intereses vai līgumu izpilde. TF Bank izmanto profilēšanu, lai uzlabotu izpratni par Klientiem ar mērķi sniegt pakalpojumus un informāciju, kas vislabāk atbilst Klienta vajadzībām un interesēm, kā arī, lai izpildītu savus tiesiskos pienākumus.

31. TF Bank veic personas datu Pārrobežu apstrādi.

32. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai TF Bank var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, Klientu identifikācija. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā TF Bank rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par TF Bank datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un TF Bank ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

33. TF Bank sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar TF Bank prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei TF Bank uzdevumā.

34. TF Bank aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un TF Bank saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

34.1. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

34.2. ugunsmūri;

34.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

34.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

35. Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

35.1. Grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem un sadarbības partneriem;

35.2. valsts institūcijas (piemēram, tiesību aizsardzības iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināta notāra biroji, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes);

35.3. kredītiestādes un finanšu institūcijas, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji un finanšu pakalpojumu starpnieki, trešās puses, kas ir iesaistītas darījumu izpildē un sniegšanas ciklā;

35.4. auditori, juriskonsulti, finanšu konsultanti vai citi TF Bank apstiprināti Personas datu apstrādātāji;

35.5. trešās puses, kuras uztur reģistrus (piemēram, kredītu reģistrus, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati);

35.6. trešās puses, kuras pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veic kredītinformācijas biroju darbības vai uztur parādnieku datu bāzes;

35.7. parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji, tajā skaitā saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori;

35.8. citas personas, kuras galvo par Klienta saistību pret TF Bank pienācīgu izpildi, piemēram, galvotāji, garantijas devēji, ķīlas devēji;

35.9. citas personas, kuras ir saistītas ar TF Bank pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzēji, līzinga objektu pārdevēji un ar to apkalpošanu saistītās pilnvarotās personas, kā arī uzņēmumi, kuri administrē ar šādiem objektiem saistītās maksas un soda naudas.

36. Dati tiek nodoti pamatojoties uz Privātuma politikas 27. punktā minētajiem pamatiem.

37. Dati netiek nodoti trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

38. TF Bank glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

38.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;

38.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TF Bank vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

38.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

38.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

39. Pēc tam, kad 38. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

40. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

41. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt TF Bank piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt TF Bank veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz TF Bank likumīgajām (leģitīmajām) interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no TF Bank pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

42. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu ar:

42.1. elektroniskā pasta starpniecību nosūtot dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

42.2. TF Bank sadarbības partnera, kas veic Datu subjekta identifikāciju TF Bank uzdevumā, starpniecību.

43. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, TF Bank pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

44. TF Bank atbildi Datu subjektam, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu, nosūta:

44.1. Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz Datu subjekta e-pasta adresi;

44.2. pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

45. TF Bank nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

46. Datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana var dot tīmekļa vietnē tfbank.lv, TF Bank pakalpojumu pieteikuma formās, zvanot uz TF Bank vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisku dokumentu.

47. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota (46.punkts), un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

48. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes darbības laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.

49. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

50. TF Bank veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi).

51. Saziņu par līgumsaistību izpildi TF Bank veic uz noslēgtā līguma pamata.

52. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par TF Bank pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) TF Bank veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

53. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, TF Bank var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

54. Datu subjekts piekrišanu TF Bank komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot TF Bank pakalpojumu pieteikuma formās, TF Bank tīmekļa vietnē (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

55. Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

55.1. nosūtot e-pastu uz adresi info@tfbank.lv;

55.2. zvanot uz TF Bank;

55.3. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (piemēram, e-pasta vai īsziņas) beigās.

56. TF Bank pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

57. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Datu subjekts piekrīt, ka TF Bank var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Datu subjekta sniegto novērtējumu.

58. TF Bank tīmekļa vietnes var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami https://www.tfbank.lv/sikdatnes/.

59. TF Bank tīmekļa vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko TF Bank neuzņemas atbildību.

60. TF Bank ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot TF Bank tīmekļa vietnē.

61. TF Bank saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas TF Bank tīmekļa vietnē.

TF Bank var mainīt Privātuma politiku. Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr pieejama mūsu mājas lapā www.tfbank.lv.

Privātuma politika pdf formātā

Versijas:

Privātuma politika no 2021.gada 1.septembra (aktuālā versija)

Privātuma politika līdz 2021.gada 31.augustam